patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 126-130endodaj do koszyka

Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na biodostępność hydroksyproliny


Jacek Arct 1/, Anna Wóltańska 2/, Katarzyna Pytkowska 3/, Magdalena Krulikowska 4/

1/ Dr Seidel´s Foundation, Warsaw
2/ Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology
3/ Maria Skłodowska-Curie Medical Academy in Warsaw
4/ Henkel Poland

Streszczenie
Wprowadzenie. Czwartorzędowe sole amoniowe są znanymi promotorami przenikania poprzez tworzenie lipofilowych par jonowych. W farmacji często stosuje się je do miejscowego podawania leków. Jednak literatura nie dostarcza informacji na temat zastosowań kosmetycznych, zwłaszcza dotyczących związków, które mogą tworzyć jony obojnacze.
Cel. Zbadano szybkość przenikania hydroksyproliny w obecności czwartorzędowych soli amoniowych.
Materiały i metody. Zastosowano dostępną w handlu hydroksyprolinę i analogiczne czwartorzędowe sole amoniowe. Pomiary przepuszczalności były przeprowadzone na typowych syntetycznych membranach naśladujących stratum corneum.
Wyniki. Stwierdzono, że zarówno mono-, jak i polimeryczne lipofilowe sole amoniowe hamują przenikanie. Opierając się na zależności między stopniem hamowania a właściwościami fizykochemicznymi soli, wysunięto koncepcję mechanizmu tego zjawiska, która została potwierdzona eksperymentalnie.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę ostrożności przy wprowadzaniu mono- i polimerycznych soli amoniowych do produktów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: hydroksyprolina, sole amoniowe, promotor przenikania