patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(3): 143-154pl,endodaj do koszyka

Metody wyznaczania lipofilowości


Jacek Arct 1/, Ewa Starzyk 2/, Andrzej Jończyk 3/

1/ Dr Seidel´s Foundation, Warsaw
2/ Polish Union of the Cosmetics Industry
3/ Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology

Streszczenie
Lipofilowość jest wartością określającą zdolność substancji kosmetycznie czynnej do wnikania w skórę, co obok czynności biologicznej determinuje przydatność związku. Dlatego opracowano wiele różnych metod wyznaczania lipofilowości, zarówno eksperymentalnych jak teoretycznych. Metody eksperymentalne sprowadzają się do możliwie precyzyjnego określania współczynnika podziału związku miedzy dwie fazy: wodną i organiczną. Pomiary bezpośrednie są kłopotliwe i trudne do zautomatyzowania. Dlatego opracowano szereg metod chromatograficznych. Metody te w większości opierają się na rozdziale substancji pomiędzy fazę ruchomą i stacjonarną z naniesioną drugą fazą ciekłą. Oznaczone wartości Rf przelicza się na odpowiednie współczynniki podziału.
Obok metod eksperymentalnych istnieje szereg metod matematycznych, zarówno półempirycznych bazujących na wynikach uzyskanych eksperymentalnie jak i całkowicie obliczeniowych opartych na deskryptorach poszczególnych fragmentów cząsteczki. Te ostatnie stały się bardzo popularne, pozwalają na wyznaczenie wartości współczynników podziału bezpośrednio metodami komputerowymi, Obliczone wartości różnią się nieco od eksperymentalnych, są z reguły nieco niższe, jednak powalają na przybliżone określenie lipofilowości wystarczające na ogół do stwierdzenia przydatności kosmetycznej substancji.

Słowa kluczowe: lipofilowość, współczynnik podziału, logP, metody chromatograficzne, obliczanie lipofilowości, deskryptory