patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 30.11.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 1-9endodaj do koszyka

Modelowanie przenikania przez skórę. Cz.1. Membrany polimerowe


Jacek Arct 1/, Barbara Cetner-Nowakowska 2/

1/ Dr Seidel Foundation, Warsaw
2/ Faculty of Chemistry, Warsaw Technical University

Streszczenie
Opisano procesy przenikania przez skórę i znaczenie barier stosowanych w badaniach tego procesu. Stosowane w różnego rodzaju badaniach syntetyczne bariery pokrótce scharakteryzowano w oddzielnych podrozdziałach. Bardzo licznie przeprowadzone doświadczenia z ich udziałem pokazują, że otrzymywane wyniki na ogół nie dają się skorelować z uzyskiwanymi dla skóry ludzkiej w warunkach in vivo lub in vitro. Badania porównawcze różnych syntetycznych membran powadzono stosując porowate membrany syntetyczne, wykonane z octanu celulozy i polieterosulfonu, pozwalały one wiernie ocenić wpływ stosowanego układu donorowego na współczynnik przenikania. Natomiast w przypadku ciągłych membran takich jak polidimetylosiloksan czy octan etylowinylu, dochodziło do interakcji między układem donorowym a barierą, co z kolei powodowało zmianę charakterystyki dyfuzji.
Wyjątkiem wśród syntetyków jest niedawno opracowana membrana Strat M® zbudowana z wielu warstw różnych polimerów. Membrana ta w różnych badaniach porównawczych wykazywała zbliżoną do ludzkiej skóry przepuszczalność.
Membrany syntetyczne mają szereg zalet takich jak jednorodność czy dobra powtarzalność wyników, jednocześnie stanowią ogromne uproszczenie struktur skóry, a ze względu na możliwe interakcje muszą być bardzo dokładnie dobierane zarówno do badanych związków chemicznych jak i do składu stosowanych układów nadawczych. Obserwuje się wyraźny wpływ rodzaju stosowanej membrany na uzyskiwane wyniki.

Słowa kluczowe: przenikanie, skóra, stratum corneum, modelowanie, membrana syntetyczna, komory dyfuzyjne