patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 25-43pldodaj do koszyka

Polskie czasopiśmiennictwo kosmetologiczne od 1996 roku


Lena Czapowska, Anna Pawełczyk, Lucjusz Zaprutko

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Czasopisma drukowane, a ostatnio także elektroniczne, to jeden z podstawowych środków przekazu informacji w każdym obszarze nauki. Szczególnego znaczenia nabiera ten przekaz w zakresie kosmetologii, gdzie po różne czasopisma sięgają nie tylko osoby o przygotowaniu zawodowym, ale także amatorzy, hobbyści i użytkownicy kosmetyków. Dlatego ta forma upowszechniania wiedzy odgrywa kluczową rolę w kształceniu zawodowym, przekazywaniu informacji oraz kształtowaniu dalszego rozwoju.
Cel. Przegląd i ocena rodzaju treści, typu przekazu informacji oraz charakteru potencjalnego odbiorcy polskich czasopism kosmetologicznych, wydawanych w okresie ostatnich 25 lat.
Materiał i metody. Materiał do badań zebrano na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej, bazy NUKAT oraz przeglądu stron internetowych. Zastosowano kilka kryteriów wykluczających, przyjmując jako podstawowe lata ukazywania się czasopisma. Za punkt początkowy badań przyjęto uruchomienie w Polsce kształcenia kosmetologów na poziomie wyższym. Oceny badanych cech czasopism dokonano na podstawie subiektywnej analizy reprezentatywnej liczby różnych egzemplarzy danego tytułu. Wyniki analiz wyrażano i podsumowano w sposób werbalny lub liczbowy.
Wyniki. W 1996 roku ukazywało się 10 tytułów czasopism. W 2021 roku było ich 14. Najwięcej tytułów, 22, wydawanych było w latach 2002-2004. Tylko 7 tytułów utrzymało się na rynku przez co najmniej 20 lat, i tylko około 10 to czasopisma naukowe. Pod względem częstotliwości ich ukazywania się przeważają kwartalniki. Treści reklamowe w czasopismach fachowych zajmują 10-30% objętości zeszytu. Reklama ma zwykle charakter graficzny ale często przyjmuje formę informacji handlowej.
Wnioski. Najbardziej dynamiczny rozwój czasopiśmiennictwa kosmetologicznego nastąpił w pierwszym dziesięcioleciu bieżącego wieku. Obserwuje się podział na tytuły naukowe, pozbawione charakteru reklamowego, oraz tytuły fachowo-zawodowe, ilustrowane materiałami informacyjno-promocyjnymi. Te ostatnie charakteryzują się bogatszą jakością graficzną i edytorską. Wśród wydawnictw fachowych występuje zróżnicowanie pod względem grupy docelowej. Przypuszczać można, że trend redagowania czasopism adresowanych do sprecyzowanej grupy odbiorców będzie ulegał nasileniu, a formę drukowaną zaczną uzupełniać lub zastępować wydania elektroniczne.

Słowa kluczowe: czasopisma kosmetologiczne, prasa kosmetyczna, czasopisma naukowe, czasopisma fachowe, kosmetologia, chemia gospodarcza, czasopiśmiennictwo