patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(3): 181-188pl,endodaj do koszyka

Wykorzystanie techniki stosowanej dla transdermalnych systemów terapeutycznych (Ph. Eur.) do oceny dostępności farmaceutycznej kapsaicyny i dihydrokapsaicyny z preparatu Kapsiplast® i Kapsiplast Plus®


Michał K. Kołodziejczyk 1/, Jan Wnuk 2/, Agnieszka Studzińska 2/, Marian M. Zgoda 1/

1/ Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ 3M Viscoplast Wrocław

Streszczenie
Wstęp. Badania dostępności farmaceutycznej składników aktywnych biologicznie w lekach i kosmetykach podawanych na skórę i błony śluzowe nastręcza duże trudności aplikacyjne. Przedmiotem badań była ocena dostępności farmaceutycznej kapsaicyny i dihydrokapsaicyny z rynkowych i projektowanych plastrów stosowanych na skórę. W badaniach zastosowano innowacyjną metodę wykorzystywaną dla transdermalnych systemów terapeutycznych.
Materiały i metody. Przedmiotem badań były plastry Kapsiplast® i Kapsiplast Plus® produkcji 3M Viscoplast. Dokonano analizy zawartości kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w plastrach, przeprowadzono porównawcze badania uwalniania, których rezultaty opracowano matematycznie i statystycznie zgodnie z obowiązującymi normami.
Wyniki i ich omówienie. Kinetyka uwalniania środków leczniczych kapsaicyny i dihydrokapsaicyny z dwóch wariantowych prób badanych plastra leczniczego i dyfuzja do lipofilowego płynu akceptorowego w modelowym systemie, w warunkach "in vitro" przebiega symetrycznie w porównaniu z preparatem referencyjnym Kapsiplast®. Profile krzywych uwalniania dla analizowanych preparatów opisane matematycznie na sposób funkcji y=a+bx przy wysokim współczynniku korelacji - (r) - wskazują iż proces uwalniania przebiega na sposób kinetyki 0-go rzędu, a tym samym można określić stałą szybkości dyfuzji K oraz czasu t0,5.
Wnioski. Obie próby badane Kapsiplast Plus® (Próba 1, s. AB, d.w. 02.2005 i Próba 2, s. AE, d.w. 02.2005), jak i preparat referencyjny Kapsiplast® uwalniają składowe biologicznie czynne w sposób symetryczny w układzie modelowego procesu wymiany masy na granicy faz z użyciem lipofilowego płynu akceptorowego. Powyższe warunkuje oczekiwaną efektywność biologiczną. Przemawiają za tym badania kinetyczne szybkości procesu uwalniania oraz analiza statystyczna.

Słowa kluczowe: skóra, plastry, systemy transdermalne, dostępność farmaceutyczna, uwalnianie, kapsaicyna, dihydrokapsaicyna, Kapsiplast, Kapsiplast Plus;