patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(4): 280-290pl,endodaj do koszyka

Zastosowanie chitozanu w recepturze przeciwzapalnych hydrożeli z ketoprofenem


Magdalena Piechota-Urbańska, Grażyna Samczewska, Justyna Kołodziejska

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. W pracy podjęto próbę wykorzystania chitozanu jako polikationu do otrzymania stabilnych żeli przeznaczonych na skórę z ketoprofenem.
Cel. Celem pracy było zbadanie właściwości fizykochemicznych wytworzonych żeli i formulacji oraz ocena dostępności farmaceutycznej ketoprofenu.
Materiały i metodyka. Wariantowe podłoża hydrożelowe i preparaty otrzymano przez dodanie roztworu kwasu mlekowego do zawiesiny chitozanu z powłok krewetek (SD=90%) i pozostałych składników w wodzie. Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną, szybkość utraty lotnych składowych - metodą grawimetryczną, zaś parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych hydrożeli. Badanie dostępności farmaceutycznej ketoprofenu przeprowadzono z zastosowaniem metody spektrofotometrycznej.
Wyniki. Wszystkie zaproponowane układy posiadają pH kompatybilne z pH skóry. Wyniki badania szybkości utraty wody wskazują na porównywalny wzrost lepkości strukturalnej wszystkich badanych preparatów, a co za tym idzie na podobne zmiany dostępności farmaceutycznej ketoprofenu w czasie aplikacji hydrożeli. Badania lepkościowe wykazały, że wytworzone podłoża i preparaty z ketoprofenem to układy lepkoplastyczne, posiadające granicę płynięcia. Krzywe płynięcia mają kształt przybliżony do linii prostej (płyn Binghama). Wprowadzenie glikolu propylenowego i glicerolu do receptury hydrożeli przyczynia się do zmniejszenia rozsmarowywalności i lepkości oraz do obniżenia dostępności farmaceutycznej ketoprofenu. Najkorzystniejsze właściwości aplikacyjne uzyskano dla formulacji, w której stosunek chitozanu do kwasu mlekowego wynosi 2:4 (formulacja F2).
Wnioski. Wszystkie wytworzone formulacje charakteryzują się wysoką dostępnością farmaceutyczną ketoprofenu.

Słowa kluczowe: hydrożele przeciwzapalne, chitozan, ketoprofen, dostępność farmaceutyczna