patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 119-128pl,endodaj do koszyka

Wpływ olejowego wyciągu z nagietka na parametry reologiczne i dostępność farmaceutyczną chlorowodorku morfiny z modelowych maści


Grażyna Samczewska

Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Obecność receptorów opioidowych w tkankach obwodowych stworzyła możliwość miejscowego stosowania morfiny lub innych analgetyków opioidowych na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe. W procesie miejscowego leczenia bolesnych stanów chorobowych ważne jest nie tylko usuwanie dolegliwości bólowych, ale również wpływanie na szybsze i łatwiejsze gojenie się ran. Działanie takie wykazują m.in. wyciągi z nagietka.
Cel. Celem pracy było zaprojektowanie receptury maści przeciwbólowych z chlorowodorkiem morfiny (CM) i olejowym (parafinowym) wyciągiem z kwiatów nagietka, zbadanie ich właściwości fizykochemicznych oraz dostępności farmaceutycznej soli morfiny z modelowych maści o różnych zawartościach procentowych wyciągu.
Materiały i metodyka. Badaniom poddano podłoża i maści sporządzone na bazie euceryny, różniące się zawartością parafiny ciekłej lub olejowego wyciągu z nagietka (WN). Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych maści. Parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Badanie dostępności farmaceutycznej morfiny przeprowadzono metodą spektrofotometryczną.
Wyniki. Chlorowodorek morfiny (CM) i olejowy wyciąg z nagietka (WN) obniżają pH maści, ale pozostaje ono w zakresie tolerowanym przez skórę. Rozsmarowywalność rośnie a lepkość maleje wraz ze wzrostem zawartości WN. Modelowe maści są silnie tiksotropowe. CM uwalnia się mniej efektywnie z maści o wyższym stężeniu WN.
Wnioski. Wraz ze wzrostem stężenia parafiny ciekłej w maściach bez WN rosną stałe szybkości dyfuzji CM. Odwrotnie kształtuje się zależność między stężeniem WN a stałą szybkości dyfuzji CM.

Słowa kluczowe: maści, chlorowodorek morfiny, olejowy wyciąg z nagietka, lepkość, dostępność farmaceutyczna