patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 06.04.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(4): 242-257pl,endodaj do koszyka

Profil wymagań kompetencyjnych w zawodzie kosmetologa


Jana Krzysztoszek 1/, Monika Matecka 2/

1/ Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2/ Zakład Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Rosnące oczekiwania klientów w odniesieniu do kompetencji zawodowych kosmetologów oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie na rynku usług kosmetycznych stawiają coraz to nowe wymagania wobec tej profesji.
Cel pracy. Celem pracy było określenie kompetencji zawodowych, jakie - zdaniem klientów - powinien posiadać kosmetolog oferujący usługi w gabinecie bądź salonie kosmetycznym.
Materiał i metody. Badaniem objęto 158 stałych klientów gabinetów/salonów kosmetycznych na terenie całego kraju. Zastosowano metodę ankietyzacji za pomocą specjalnie przygotowanego na potrzeby badania kwestionariusza (ankieta w załączeniu).
Wyniki. Zdaniem ankietowanych klientów do najważniejszych kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności należy właściwy dobór zabiegu kosmetycznego (28% badanych), w zakresie wiedzy natomiast - rzetelna i aktualna wiedza kosmetologiczna (42% badanych). Za najistotniejszą cechę osobowościową kosmetologa 16% ankietowanych uznało odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę wygląd i cechy fizyczne można stwierdzić, że największe znaczenie ma czystość (35% wskazań), zaś do zachowań postrzeganych przez klientów, jako szczególnie istotne należy mycie rąk przed i po każdym zabiegu.
Wnioski. 1. Najważniejsze kompetencje zawodowe kosmetologa to: kompetencje techniczne i specyficzne umiejętności umożliwiające właściwy dobór i wykonanie zabiegu oraz uzyskanie pożądanego efektu pielęgnacyjnego. 2. Profil kompetencyjny kosmetologa powinien obejmować także kompetencje poznawcze, językowe oraz społeczne. 3. Ważnym elementem profesjonalnego wizerunku kosmetologa są również określone cechy osobowości i zachowania, które budują poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychofizycznego klienta.

Słowa kluczowe: kosmetolog, kompetencje zawodowe, profil