patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(3): 238-243pldodaj do koszyka

Zastosowanie produktów oksyetylenowania trójglicerydów smalcu wieprzowego w półstałych preparatach podawanych na skórę o działaniu wybielającym


Magdalena Piechota-Urbańska, Justyna Tęczar, Justyna Kołodziejska, Małgorzata Godlewska, Aneta Berner-Strzelczyk

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Obecność w preparacie dermatologicznym odpowiednio dobranego promotora przejścia przezskórnego może korzystnie wpłynąć na jego efektywność terapeutyczną. Dobre efekty działania promotorów obserwuje się, gdy mają one właściwości amfifilowe. Takie promotory (np. surfaktanty) oddziaływają na białka wewnątrzkomórkowe oraz lipidy międzykomórkowe.
Cel. Celem pracy było wytworzenie półstałych preparatów podawanych na skórę zawierających arbutynę oraz surfaktanty - produkty oksyetylenowania trójglicerydów smalcu wieprzowego, zbadanie ich pH, właściwości reologicznych oraz szybkości uwalniania arbutyny przy braku w wytworzonych formulacjach surfaktantu i w jego obecności.
Materiał i metodyka. Badaniom poddano siedem formulacji o stałej zawartości arbutyny i stałej zawartości produktów oksyetylenowania trójglicerydów smalcu wieprzowego. Preparaty wykonano na bazie vehiculum lipofilowego, emulgującego wodę. Do badań użyto dwóch typów surfaktantów: Curtoil i Frisol 50i o różnej zawartości oksyetylenowanych segmentów (od Nśr=5 do Nśr=40). Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych maści. Parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. W warunkach in vitro przeprowadzono badanie szybkości uwalniania arbutyny przez błonę półprzepuszczalną do płynu akceptorowego. Ilość uwolnionej arbutyny oznaczono metodą spektrofotometryczną.
Wyniki. Uzyskane rezultaty wskazują, że istotny wpływ na parametry reologiczne i proces uwalniania arbutyny z formulacji ma rodzaj zastosowanego surfaktantu. Wysoką dostępnością farmaceutyczną substancji leczniczej przy niskiej lepkości i wysokiej rozsmarowywalności charakteryzowały się formulacje z surfaktantami.
Wnioski. Zastosowanie w modelowych podłożach z arbutyną pochodnych oksyetylenowania trójglicerydów smalcu wieprzowego przyczyniło się do zwiększenia procesu dostępności farmaceutycznej arbutyny.

Słowa kluczowe: arbutyna, produkty oksyetylenowania trójglicerydów smalcu wieprzowego, dostępność farmaceutyczna