patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 28.03.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 227-230pldodaj do koszyka

Ocena biofarmaceutyczna preparatów zawierających hydrokortyzon


Anna Czajkowska-Kośnik 1/, Paulina Kamińska 2/, Katarzyna Winnicka 1/

1/ Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ magistrantka - Wydział Farmaceutyczny, kierunek Kosmetologia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Proces uwalniania substancji leczniczej znacząco wpływa na uzyskany efekt farmakologiczny. Uwalnianie substancji leczniczej z półstałych postaci leku zależy od właściwości fizyko-chemicznych substancji czynnej - rozpuszczalności i wielkości jej cząstek, a także od właściwości podłoża i obecności substancji pomocniczych. Hydrokortyzon jest substancją leczniczą często wykorzystywaną w terapii wielu schorzeń skóry, stosowaną głównie w postaci maści i kremów.
Cel. Celem pracy była ocena dostępności farmaceutycznej hydrokortyzonu z maści recepturowych, sporządzonych na różnych podłożach maściowych (wazelina biała, wazelina hydrofilowa, Hascobaza, euceryna, Lekobaza lux).
Materiały i metody. Badanie dostępności farmaceutycznej hydrokortyzonu prowadzono w aparacie łopatkowym z komorą ekstarkcyjną. Komorę ekstrakcyjną z badanym preparatem i błoną dializacyjną (błona celulozowa Cuprophan®) umieszczano w zlewce z płynem akceptorowym (bufor octanowy o pH 5,5 z dodatkiem 1% Tween 80). Badanie prowadzono w temperaturze 32±0,5°C przez okres 6 h. Zawartość hydrokortyzonu w pobranych próbkach płynu akceptorowego oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Wyniki. Uzyskane wyniki badań wskazują, że najlepszy profil uwalniania hydrokortyzonu zapewnia zastosowanie preparatu recepturowego P2. Natomiast uwalnianie hydrokortyzonu zachodziło najwolniej z preparatów P1, P3 i P4. W przeprowadzonych badaniach nie wykazano znacznych różnic w ilości uwolnionego hydrokortyzonu przy zastosowaniu błony hydrofilowej i lipofilowej.
Wnioski. W badaniu dostępności farmaceutycznej hydrokortyzonu najlepszy profil uwalniania uzyskano dla preparatu recepturowego, sporządzonego na bazie podłoża absorpcyjnego uwodnionego jakim jest Hascobaza.

Słowa kluczowe: hydrokortyzon, badanie uwalniania