patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 145-155pldodaj do koszyka

Wpływ składu środków powierzchniowo czynnych na wybrane parametry fizykochemiczne płynnych szamponów do włosów


Marian Sosada 1,2/, Diana Pieczonka 2/

1/ Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ absolwentka Instytutu Kosmetologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Streszczenie
Wprowadzenie. Składnikami bazowymi wszystkich szamponów są środki powierzchniowo czynne (SPC) odpowiadające za podstawowe właściwości tego typu wyrobów kosmetycznych. Dlatego też badania wpływu ich składu na wybrane parametry fizykochemiczne są istotne z punktu widzenia praktycznego i pozwalają na lepszy dobór szamponu w codziennej praktyce.
Cel. Celem pracy było określenie zależność pomiędzy składem tenzydów zawartych w różnychpłynnych szamponach do włosów a wybranymi parametrami fizykochemicznymi preparatów oraz ich ceną.
Materiał i metody. Dokonano analizy składu INCI dwudziestu wybranych szamponów, w tym siedmiu dla dzieci oraz określono funkcje poszczególnych składników w danym kosmetyku. Dla badanych szamponów wyznaczono zawartość stałej masy, gęstość, odczyn pH i przewodność elektryczną roztworów wodnych oraz liczbę pienienia. Dokonano obliczeń wartości średnich, odchyleń standardowych oraz określono korelacje pomiędzy składem SPC a wyznaczonymi eksperymentalnie parametrami fizykochemicznymi jak i ceną produktu.
Wyniki. Stwierdzono, że badane szampony zawierały zróżnicowaną liczbę surfaktantów od 3 do 11, przy czym niejonowe występowały we wszystkich szamponach, anionowe w 95%, amfoteryczne w 75%, a kationowe w 45% preparatów. Badane szampony różniły się znacznie pod względem zawartości stałej masy, wartości pH i przewodności elektrycznej, natomiast niewiele różniły się gęstością i liczbą pienienia.
Wnioski. Badania korelacyjne pomiędzy składem surfaktantów a parametrami fizykochemicznymi wykazały istotne statystycznie zależności korelacyjne stałej masy, gęstości, odczynu pH oraz ceny od zawartości surfaktantów anionowych jak również odczynu pH od zawartości surfaktantów niejonowych. W dwudziestu badanych szamponach do włosów stwierdzono istotny wpływ rodzaju i ilości surfaktantów na niektóre parametry fizykochemiczne oraz cenę wyrobu.

Słowa kluczowe: szampony płynne do włosów, składniki szamponów do włosów, parametry fizykochemiczne szamponów, zastosowanie surfaktantów w szamponach