patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 169-175pldodaj do koszyka

Wiedza pracowników studiów tatuaży z województwa śląskiego na temat zagrożeń zdrowotnych wynikających z tatuowania i piercingu ciała


Agnieszka Korpak, Anna Rogalska, Aleksandra Żelazko, Joanna Domagalska, Przemysław Nowak

Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Katedra Toksykologii i Uzależnień Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Wykonywanie zabiegów tatuowania bądź piercingu ciała niesie ze sobą ryzyko związane z zagrożeniami zdrowotnymi. Do podstawowych powikłań należą choroby zakaźne, do których można zaliczyć: wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, gruźlicę, HIV oraz kiłę. Znajomość profilaktyki, dróg rozprzestrzeniania się chorób oraz poprawne zachowania higieniczne pracowników mogą zminimalizować ryzyko zakażenia.
Cel. Celem pracy była ocena stanu wiedzy oraz świadomości pracowników studiów tatuażu na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z tatuowaniem i piercingiem ciała.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 65 pracowników studiów tatuażu z województwa śląskiego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety zawierający pytania dotyczące wiedzy na temat chorób zakaźnych jakimi można zakazić się podczas wykonywania zabiegu tatuowania lub piercingu ciała, a także zagadnienia, które ukazywały zachowania higieniczne respondentów.
Wyniki. Poziom wiedzy pracowników studiów tatuaży na temat zagrożeń zdrowotnych jest na przeciętnym poziomie. Jedynie co piąty badany wykazał się wysokim poziomem wiedzy w tym zakresie. W odniesieniu do zachowań higienicznych u większości respondentów są one również na przeciętnym poziomie.
Wnioski. W badanej grupie stan wiedzy na temat zagrożeń z jakimi wiąże się wykonywanie zabiegów tatuowania oraz piercingu ciała jest na przeciętnym poziomie. Pytania sprawdzające drogi szerzenia się głównych chorób zakaźnych oraz ich profilaktyka sprawiały ankietowanym trudności. Ponadto, zachowania higieniczne respondentów nie są w pełni zadowalające, co może wynikać z braku uregulowań prawnych w kraju jak również ze zbyt małej liczby szkoleń pracowników.

Słowa kluczowe: studio tatuażu, piercing, zachowania higieniczne, choroby zakaźne