patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 367-371pldodaj do koszyka

Ocena jakości recepturowych maści i kremów z mocznikiem


Magdalena Wróblewska, Mariola Kubik, Katarzyna Winnicka

Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Mocznik jest związkiem powszechnie stosowanym w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych. Posiada on wielokierunkowe działanie zależne od stężenia i jest uważany za jedną ze skuteczniejszych substancji nawilżających.
Cel. Celem pracy była ocena jakości recepturowych maści i kremów z mocznikiem wykonanych z wykorzystaniem różnych podłoży oraz analiza skuteczności nawilżenia warstwy rogowej naskórka po jednorazowej aplikacji przygotowanych preparatów.
Materiał i metody. Kremy i maść typu zawiesina przygotowano przy użyciu miksera recepturowego wykorzystując różne podłoża. Stężenie mocznika ustalono w oparciu o stężenia produktów z mocznikiem o działaniu nawilżającym dostępnych na rynku. Jakość wykonanych preparatów określono poprzez pomiar pH, ocenę parametrów mechanicznych oraz w maści typu zawiesina analizowano wielkość cząstek metodą mikroskopową. Stopień nawilżenia warstwy rogowej naskórka po jednorazowej aplikacji wykonanych preparatów zbadano na grupie 6 ochotników przy użyciu korneometru.
Wyniki. Najsilniejsze działanie nawilżające na warstwę rogową naskórka po jednorazowej aplikacji przygotowanych preparatów odnotowano w przypadku kremów na eucerynie oraz lekobazie lux, a efekt nawilżający był zależny od stężenia mocznika. pH sporządzonych preparatów mieściło się w zakresie 3,56-7,21. Badane preparaty posiadały zbliżone właściwości mechaniczne, z wyjątkiem kremu na wazelinie hydrofilowej. Wielkość cząstek w maści typu zawiesina nie przekraczała 90 µm.
Wnioski. Preparaty wykonane na eucerynie oraz lekobazie lux wykazywały najlepszy efekt nawilżający po jednorazowej aplikacji. W przypadku kremu sporządzonego na hascobazie stwierdzono niską wartość pH, niekorzystną ze względu na stabilność mocznika. Krem na wazelinie hydrofilowej posiadał wysokie wartości parametrów mechanicznych, co mogłoby negatywnie wpłynąć na właściwości aplikacyjne.

Słowa kluczowe: mocznik, nawilżenie skóry, maści recepturowe, właściwości mechaniczne