patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(1): 47-55pl,endodaj do koszyka

Antropometryczna ocena wyników chirurgicznej korekcji pourazowych zniekształceń nosa


Bogusław Antoszewski 1/, Aneta Sitek 2/, Anna Kasielska 3/, Julia Kruk-Jeromin 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
3/ Indywidualny Tok Studiów przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Operacje pourazowych zniekształceń nosa, głównie z uwagi na zaburzenia oddychania, ale również estetykę twarzy są jednymi z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii plastycznej.
Cel. Celem pracy jest obiektywne określenie zmian asymetrii i kształtu nosa jakie zaszły w wyniku chirurgicznego leczenia jego pourazowych zniekształceń.
Materiał i metoda. Materiał stanowiła standaryzowana dokumentacja fotograficzna 104 pacjentów (53 kobiet i 51 mężczyzn) leczonych w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Polska) w latach 2002-2006 z powodu pourazowego zniekształcenia nosa. Na zdjęciach wykonanych przed operacją i minimum 6 miesięcy po zabiegu przeprowadzono pomiary antropometryczne, z których obliczono 6 kątów i 6 wskaźników proporcji nosa. Wyniki badań antropometrycznych przeprowadzonych przed i po zabiegu porównano statystycznie testem t-Studenta i testem Wilcoxona, oddzielnie w żeńskiej i męskiej grupie pacjentów.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotną (p<0,05) różnicę w zakresie wszystkich badanych kątów (nosowo-czołowego, nosowo-wargowego, odchylenia grzbietu kostnego od linii pośrodkowej, grzbietu kostnego od grzbietu chrzęstnego, przegrody skórnej od linii pośrodkowej oraz kąta wierzchołka trójkąta podstawy nosa), a także zmianę wszystkich analizowanych wskaźników (nosa, kształtu otworów nosowych, długościowego nosa, podstawy nosa oraz wyniosłości nosa do jego szerokości).
Wnioski. Operacje pourazowych zniekształceń nosa powodują zmniejszenie asymetrii nosa oraz zmianę jego kształtu, na którą składają się: zaokrąglenie otworów nosowych, poszerzenie podstawy nosa, skrócenie nosa, zmniejszenie jego wyniosłości oraz całkowita lub częściowa redukcja garbu.

Słowa kluczowe: pourazowe zniekształcenie nosa, pourazowa rynoplastyka, antropometria