patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.04.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy

Informacje dla czytelników

Prenumerata. Cena prenumeraty wynosi 100 PLN rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza – 25 zł. Zamówienia można przesyłać listownie lub e-mailem na adres Wydawcy.

Prawa autorskie. Wszystkie prawa autorskie są zarezerwowane dla Oficyny Wydawniczej MA. Artykuły ani żadne ich fragmenty nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

Zgoda na przedruk (powielanie). Korespondencję dotyczącą przedruku lub powielania artykułów lub jakichkolwiek ich części należy kierować na adres Wydawcy. Opinie zawarte w artykułach opublikowanych w czasopiśmie nie muszą pozostawać w zgodzie z opiniami Redakcji i Wydawcy. Wydawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na łamach kwartalnika.

Informacje dla autorów

Do publikacji w kwartalniku Polish Journal of Cosmetology przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz o charakterze informacyjnym. Prace oryginalne i poglądowe będą opiniowane przez recenzentów zgodnie z następującymi zasadami: niezależni recenzenci spoza jednostki naukowej autora publikacji, autorzy i recenzenci wzajemnie anonimowi względem siebie, praca może być przyjęta do druku dopiero po naniesieniu przez autora uwag recenzenta. Do redakcji należy przesłać kompletną pracę pocztą lub e-mailem (wraz ze skanem oświadczenia o prawach autorskich). Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające niniejszym wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego. Za treść merytoryczną, wypowiedzi i opinie zamieszczone w publikowanych pracach oraz ogłoszeniach odpowiadają ich autorzy.

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: "Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Oficynie Wydawniczej MA". W wypadku przedruków z innych czasopism niezbędne jest uzyskanie przez autorów artykułu zgody właściwego wydawnictwa.

Prace w kwartalniku Polish Journal of Cosmetology publikowane są w polskiej lub angielskiej wersji językowej, tzn. albo po polsku albo po angielsku albo dwujęzycznie (po polsku i angielsku) - w tej wersji językowej w jakiej praca została przysłana. Tytuł pracy, streszczenie i słowa kluczowe muszą być po polsku i po angielsku.

Manuskrypt (w jednej wybranej wersji językowej) powinien być przygotowany w formie elektronicznej.

Tytuł pracy (w obu wersjach językowych) powinien być zwięzły. Dopuszcza się podawanie podtytułu. Po tytule należy podać nazwiska autorów, z pełnymi imionami oraz instytucje, w których autorzy są zatrudnieni. Niezbędne jest podanie wiodącego autora oraz jego adresu do korespondencji.

Streszczenia (w obu wersjach językowych) powinny zawierać 150-250 słów. W streszczeniach prac oryginalnych konieczne jest wyszczególnienie następujących akapitów: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe (w obu wersjach językowych) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Tekst powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu laboratoryjnego lub zawodowego. Dla wydzielenia merytorycznie zwartych partii materiału należy stosować akapity. Nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą. Praca powinna być zakończona krótkim podsumowaniem.

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min, h, °C, Da, cal).

Ryciny (rysunki, wzory chemiczne, zdjęcia) oznaczone numerami powinny być na odwrocie opisane. Podpisy pod ryciny mogą być wstawione w tekst w proponowanym przez autorów miejscu. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgadniany z redakcją. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. Corel Draw, Designer. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Wzory chemiczne należy kreślić przy użyciu odpowiednich edytorów, np. ChemWindow, Isis Draw. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości; redakcja zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie akceptacji zdjęcia do druku.

Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych (np. [1, 2]). Informacje nieopublikowane można przytaczać podając źródło informacji w tekście (w nawiasie). Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać:

Czasopisma: Nazwiska i inicjały imion autorów. Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron.

Książki: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). Tytuł rozdziału. [w:] Tytuł książki. Nazwiska i inicjały imion redaktora (red). Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykłady:
1. Petersen R, Reihold W. New development in silicones. Cosmet &Toil 1997, 112(8): 65-70.
2. Smith E, Gray SD, et al. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice 1997, 11(1): 81-87.
3. Kawiak J, Warchoł J i wsp. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy cytofizjologii. Kawiak J, Olszewska M, Warchoł J (red). PWN Warszawa 1995: 79-91.