patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(3): 210-218pl,endodaj do koszyka

Wielkocząsteczkowe związki pochodzenia naturalnego w recepturze hydrożeli z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi


Grażyna Samczewska, Justyna Kołodziejska

Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Cel pracy. Oceniono wpływ wybranych wielkocząsteczkowych substancji sieciujących pochodzenia naturalnego na parametry morfologiczne i reologiczne podłoży i preparatów hydrożelowych wytworzonych według własnej receptury oraz na dostępność farmaceutyczną niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Materiały i metodyka. Aktywność jonów wodorowych (pH) i gęstość farmakopealną (d) podłoży i preparatów wytworzonych według własnej receptury oznaczono zgodnie z zaleceniami FP VI. Przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka wyznaczono krzywe płynięcia, wartość lepkości strukturalnej oraz granicy płynięcia podłoży i preparatów. Dostępność farmaceutyczną ibuprofenu sodowego i lizynianu ketoprofenu z modelowych hydrożeli zbadano przy zastosowaniu metody spektrofotometrycznej.
Wyniki i ich omówienie. Wartość pH preparatów mieści się w granicach: 6,16-7,87, a ich gęstość jest bliska jedności. Dostępność farmaceutyczna lizynianu ketoprofenu z badanych hydrożeli jest wyższa niż dostępność ibuprofenu sodowego. Niskie parametry reologiczne są podstawą do przewidywania wysokiej dostępności farmaceutycznej środków leczniczych z hydrożeli z tragakantą. Pole powierzchni pod krzywą uwalniania lizynianu ketoprofenu z hydrożelu z tragakantą wynosi 587,22 j.u., podczas gdy dla pozostałych modelowych preparatów uzyskano wartości nie większe niż 457,80 j.u.
Wnioski. Lizynian ketoprofenu najlepiej uwalnia się z preparatu usieciowanego tragakantą, który posiada najniższą wartość lepkości strukturalnej oraz granicy płynięcia.

Słowa kluczowe: hydrożele, polisacharydy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, dostępność farmaceutyczna