patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(2): 139-142pldodaj do koszyka

Objawy skórne u pacjentów z anafilaksją, hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy


Katarzyna Baran 1/, Anna Bitner 2/, Krzysztof Pałgan 1/, Zbigniew Bartuzi 1/, Jacek J. Klawe 2/

1/ Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
2/ Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Anafilaksja jest reakcją alergiczną zagrażającą życiu. Powstaje w mechanizmie nadwrażliwości natychmiastowej i obejmuje niemal wszystkie narządy. W związku z szybkim wzrostem występowania chorób alergicznych reakcja anafilaktyczna stanowi bardzo istotny problem kliniczny. Do najczęstszych przyczyn wystąpienia reakcji anafilaktycznej zaliczane są pokarmy, ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe oraz leki. Wielokrotnie jednak nie udaje się ich ustalić. Objawy anafilaksji dotyczą przede wszystkim skóry, a także układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz przewodu pokarmowego.
Cel. Celem pracy była analiza statystyczna częstości występowania objawów skórnych u pacjentów objętych badaniem.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Badaniem objęto 100 historii chorób pacjentów hospitalizowanych z powodu wystąpienia reakcji anafilaktycznej, w latach 2005-2011. Wśród grupy badanej było 56 mężczyzn i 44 kobiety.
Wyniki i wnioski. Na podstawie analizy historii chorób pacjentów zaobserwowano, że najczęstszym skórnym objawem anafilaksji są obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka. U kobiet częściej występuje obrzęk naczynioruchowy, natomiast u mężczyzn pokrzywka. Skórne objawy reakcji anafilaktycznej pojawiają się najczęściej u osób miedzy 55-69 rokiem życia, najrzadziej po 70 roku życia. Anafilaksja niejednokrotnie manifestuje się jedynie poprzez objawy skórne. Najczęstszą przyczyną wystąpienia reakcji anafilaktycznej były jady owadów błonkoskrzydłych oraz leki. U większości pacjentów grupy badanej wystąpiła umiarkowana uogólniona reakcja anafilaktyczna. U niektórych badanych z anafilaksją zaobserwowano współistnienie innych alergii. Do najliczniejszych należała alergia na pyłki traw. U pacjentów z anafilaksja reakcje alergiczne często występują u innych członków rodziny, głównie w linii prostej. Najczęstszym schorzeniem współistniejącym zaobserwowanym u pacjentów z anafilaksją było nadciśnienie tętnicze.

Słowa kluczowe: anafilaksja, analiza statystyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka