patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 43-53pldodaj do koszyka

Ocena wpływu genisteiny na ekspresję genów TP53 i CDKN1A w jednowarstwowych i wielowarstwowych hodowlach keratynocytów naskórka eksponowanych na promieniowanie UV


Katarzyna Adamczyk 1/, Magdalena Jurzak 1/, Małgorzata Latocha 2/, Dariusz Kuśmierz 2/, Paweł Antończak 1/, Agnieszka Garncarczyk 1/

1/ Zakład Kosmetologii Katedry Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Zakład Biologii Komórki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry i indukujących w jej obrębie proces nowotworzenia. Zapobieganie niekorzystnym skutkom ekspozycji na promieniowanie UV wymaga stosowania preparatów promieniochronnych. Poszukiwanie nowych składników aktywnych wymaga prowadzenia badań z wykorzystaniem hodowli in vitro komórek skóry.
Cel. Ocena wpływu genisteiny na ekspresję genów TP53 i CDKN1A w keratynocytach naskórka w hodowlach jednowarstwowych i w ekwiwalentach naskórka, eksponowanych na promieniowanie UV.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły ludzkie keratynocyty naskórka oraz ekwiwalent naskórka EpiDerm™. Ocenę przeżywalności komórek poddanych działaniu genisteiny przeprowadzono przy użyciu testu WST-1. Liczbę cząsteczek mRNA badanych genów w ekstraktach z keratynocytów i ekwiwalentów naskórka poddawanych 72-godzinnemu działaniu genisteiny w stężeniach 1,85 μM i 18,5 μM i 15-minutowemu naświetlaniu promieniowaniem UV wyznaczono przeprowadzając reakcje ilościowe RT-PCR z wykorzystaniem zestawu QuantiTech™SYBR®Green RT-PCR.
Wyniki. Po ekspozycji na promieniowanie UV, w obu typach hodowli obserwowano wzrost ekspresji genu TP53, tylko w keratynocytach zaobserwowano wzrost ekspresji genu CDKN1A. Inkubacja z hodowli genisteiną przed ekspozycją na promieniowanie UV odmiennie modulowała ekspresję badanych genów w keratynocytach i w ekwiwalentach naskórka. Otrzymane wyniki nie pozwoliły na jednoznaczną ocenę potencjału fotoochronnego genisteiny.
Wnioski. Poszukiwanie nowych substancji fotoochronnych wymaga badań na różnorodnym materiale biologicznym. W celu określenia potencjału fotoochronnego genisteiny konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań nad wpływem tego związku na ekspresję genów pobudzanych promieniowaniem UV na większej ilości prób oraz większej liczbie genów.

Słowa kluczowe: genisteina, TP53, CDKN1A, keratynocyty, ekwiwalent naskórka EpiDerm™, promieniowanie UV