patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(1): 56-63pl,endodaj do koszyka

Stomatologiczne hydrożele przeciwzapalne z ketoprofenem, solanką i chlorkiem cynku. cz. 2. Badania trwałości hydrożeli


Justyna Kołodziejska

Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Cel pracy. Podjęto próbę oszacowania trwałości stomatologicznych hydrożeli przeciwzapalnych z ketoprofenem, solanką i chlorkiem cynku, które wytworzono na wariantowych podłożach.
Materiały i metodyka. Próbki hydrożeli zamknięto w tubach z polipropylenu i przechowywano przez okres 3 miesięcy w cieplarce o temp. 37±0,1°C z grawitacyjnym obiegiem powietrza. Po 3 miesiącach przechowywania metodą potencjometryczną oznaczono pH (aH+) hydrożeli, zbadano kinetykę uwalniania ketoprofenu z wytworzonych układów oraz przeprowadzono pomiary reologiczne (reometr typu stożek-płytka). Uzyskane wartości porównano z wynikami uzyskanymi ex tempore.
Wyniki i ich omówienie. Po trzech miesiącach przechowywania w temp 37±0,1°C najbardziej zbliżone pH do pKa ketoprofenu (5,94) posiadają hydrożele z Carbopolem Ultrez 10 i z Carbopolem 980 (5,73-5,96). Pola powierzchni pod krzywymi uwalniania środka leczniczego z tych hydrożeli są najwyższe i wynoszą: 109,96-175,93 j.u.. Proces uwalniania ketoprofenu z wszystkich wytworzonych preparatów przebiega zgodnie z kinetyką "0" rzedu. Progresja dostępności farmaceutycznej ketoprofenu po 3 miesiącach przechowywania dotyczy hydrożeli, których lepkość uległa zmniejszeniu.
Wnioski. Najkorzystniejsze wyniki badań uzyskano dla hydrożeli z Carbopolami. Są to hydrożele charakteryzujące się bardzo wysoką dostępnością farmaceutyczną ketoprofenu, odpowiednimi parametrami lepkościowymi oraz stabilnością struktury po trzymiesięcznym okresie przechowywania.

Słowa kluczowe: stany zapalne, hydrożele, ketoprofen, chlorek cynku, dostępność farmaceutyczna, badania trwałości